مدارک آموزشی آقای شهرام کرمی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰