آموزش الکترونیک

– لیست دوره‌های موجود (ارسال خواهد شد)
– فرم درخواست برگزاری دوره

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران