مدارک آموزشی آقای سیدهدایت‌الله شریعتی‌مهر

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰