مدارک آموزشی خانم سکینه باوقار

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰