مدارک آموزشی آقای سعیدرضا طوفانی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰