مدارک آموزشی آقای سعید هدایت‌زاده

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰