عناوین پروژه‌های شاخص

پردیس بین‌المللی شهر آماده تا کنون پروژه‌های متعددی را با هدف … در زمینه مدیریت بحران به انجام رسانده است که عناوین مهم‌ترین این پروژه‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران