مدارک آموزشی آقای پیمان کرمی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰