مدارک آموزشی آقای نیما ولی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰