مدارک آموزشی آقای مصطفی یاری

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰