مدارک آموزشی آقای مصطفی تجاره

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰