مدارک آموزشی آقای مجتبی جانقربان

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰