مدارک آموزشی آقای مجتبی قندهاری‌زاده

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰