مدارک آموزشی آقای محمدعلی حسن‌پور اقدم بگلو

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰