مدارک آموزشی آقای محمدرضا شاهدی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰