مدارک آموزشی آقای محمدحسن خاکباز

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰