مدارک آموزشی آقای میلاد مصطفوی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰