مدارک آموزشی خانم معصومه ملائی ورزقان

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰