مدارک آموزشی آقای مجید نوروزی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰