مدارک آموزشی آقای محمود احمدی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰