مدارک آموزشی آقای مهدی اشرفی کیا

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰