مدارک آموزشی آقای جواد محمدی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰