مدارک آموزشی آقای حافظ روشن‌چشم

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰