مدارک آموزشی آقای حبیب‌الله قادری

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰