مدارک آموزشی آقای حبیب کبیریان

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰