مدارک آموزشی آقای غلامرضا حامدیان

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰