مدارک آموزشی آقای قاسم نجاریان درونکلائی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰