مدارک آموزشی آقای فرج عبدالهی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰