مدارک آموزشی آقای احسان نورالهی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰