مدارک آموزشی آقای ابراهیم سلطان‌محمدی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰