مدارک آموزشی آقای عطاءالله قاسمی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰