مدارک آموزشی آقای اردشیر سلطانی نژاد

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰