مدارک آموزشی آقای امیر طالبی طرقبه

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰