مدارک آموزشی آقای امین صادق‌نیا

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰