مدارک آموزشی آقای علیرضا خانی‌زاد ساران

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰