مدارک آموزشی آقای علیکرم کیانی‌زاده

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰