مدارک آموزشی آقای علی اصغر جلالی موسوی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰