مدارک آموزشی آقای علی سلیمانی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰