مدارک آموزشی آقای اکبر حسن‌نژاد

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰