مدارک آموزشی آقای عادل جعفری گلهری

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰