مدارک آموزشی آقای ابوالفضل حسنی خوشدره‌گی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰