مدارک آموزشی آقای عباس عزیزیان

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰