پروژه مدرسه آماده

توضیح پروژه:

مدرسه به‌عنوان مکانی که دانش‌آموزان زمان زیادی در آن حضور دارند، باید محیطی ایمن و به دور از تهدید و مخاطرات باشد. به‌گونه‌ای که والدین، با آرامشِ خاطر، فرزندان خود را به مدرسه بسپارند و دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از اقشار کلیدی و مؤثر بر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی کشور و به‌ویژه شهر تهران در مسئله‌ی مدیریت بحران، بر اساس وظایف ذاتی خود، با همکاری و مشارکت مستقیم اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، اقدام به تدوین، برنامه‌ریزی و اجرای طرح «مدرسه آماده» نمود. و این دوره خلاصه ای از طرح ، فرایند اجرای آن و دستاوردهای آین دوره را به منظور جلب مشارکت دست اندرکاران و مدیران اجرایی آموزش و کاهش ریسک را ارائه می نماید.
محور اصلی طرح یکی از مأموریت‌های ذاتی و حاکمیتی مدیریت شهری که همان مدیریت جامع بحران و کاهش آسیب پذیری می‌باشد را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی از اجرای این طرح ،ارتقای آمادگی، ایمنی و توانمندسازی مدارس شهر و روستا برای مقابله با حوادث است. انتظار می‌رود که با اجرای این طرح ضمن این که سطح آسیب‌پذیری مدارس و دانش‌آموزان به شکل قابل توجهی کاهش ‌یابد، یک مدل اجرایی مناسب برای پیاده‌سازی مؤثر اقدامات مدیریت بحران جامعه محور در مدارس توسعه داده شده و عملا به کار گرفته شود.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران