پروژه طرح جامع آموزش همگانی مدیریت بحران

توضیح پروژه:

آموزش مدیریت بحران، امری اجتناب ناپذیر است و لازم است با سیاستی جامع، برنامه‌ریزی شده و البته همگانی، مجموعه راهبردهای آمادگی مقابل مخاطرات را در میان شهروندان نهادینه کند. در چنین شرایطی هر یک از شهروندان حتی اگر از توان، دانش و انگیزه کافی برای کمک به دیگران یا مشارکت در برنامه‌های گروه‌های دوام (داوطلب واکنش اضطراری محله) برخوردار نباشند، حداقل می‌توانند برای حفظ جان خود و سایر اعضای خانواده پیشقدم شوند.
طرح جامع آموزش، طرحی است فراگیر که باید چشم¬انداز، اهداف، قلمرو، راهبردها و سازوکارهای اجرایی و کنترلی مرتبط با فعالیت¬های آموزشی سازمان را حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله مشخص کند. مسلماً تدوین چنین طرحی، سرآغاز تعریف برنامه¬ها و پروژه¬هایی خواهد بود که می¬توانند اقدامات کوتاه مدت و میان مدت معاونت آموزش و مشارکت¬های مردمی سازمان و کمیته¬های آموزش ستاد مدیریت بحران شهر تهران را شکل دهند.
چنین طرحی نشان خواهد داد که به منظور تحقق مأموریت¬های محول شده به سازمان و دستیابی به سطحی مطلوب از آگاهی، دانش و مهارت در رفتارهای فردی و گروهی شهروندان تهرانی، کدام فعالیت¬های آموزشی، با چه اشکال و شیوه¬هایی باید در دستور کار قرار گیرند. به عبارت دیگر این طرح مشخص می¬کند که چه محتوای آموزشی برای کدام گروه¬های مخاطب، چگونه و برای رسیدن به چه هدفی و در نهایت در چه دوره زمانی و به مسئولیت چه نهادی باید تدریس شود.
این پروژه در نهایت شامل ۱۵ برنامه آموزشی (عملیاتی) برای ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی تمامی شهروندان تهرانی است. هر کدام از برنامه¬ها مشخص‌کننده مباحث در نظر گرفته شده و حداقل زمان مورد نیاز آموزش آنها می¬باشد. بر این اساس ۷۵ طرح درس متفاوت با ذکر مشخصات دقیق اهداف، سرفصل‌ها، زیرفصل¬ها، روش¬های آموزشی و استانداردهای لازم‌الاجرا برای تدریس، تدوین گردیده است.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران