پروژه طرح تشکیل گروه‌های داوطلب نیمه‌حرفه‌ای امداد و نجات (خانه‌های دوام و ایمنی)

توضیح پروژه:

براساس تجارب جهانی، انجام عملیات واکنش¬های اضطراری مقابله با بحران به تنهایی از عهده دولت¬ها خارج است و تلاش¬های جمعی اعضای هر جامعه برای کاهش خسارات، جزء لاینفک فعالیت‌های مرتبط محسوب می‌شود. برای به‌کارگیری نیروی بالقوه جامعه نیز «آموزش» و «هماهنگی»، مؤثرترین و مهم‌ترین ارکان هستند.
کما این‌ که در جوامعی که به اجرای برنامه¬های آمادگی پیش از بحران مبادرت ورزیده¬اند، توانسته¬اند از میزان تلفات و عدم هماهنگی در انجام وظایف محوله و کارآیی سازمان‌های مرتبط و نیروهای مردمی تا حد زیادی بکاهند. در این راستا، انجام فعالیت¬ها و مشارکت¬های مردمی در قالب تشکل¬های محلی ساختارمند و نظام¬ یافته، نقشی بسیار مؤثر و ارزشمند دارد.
با توجه به موارد مذکور فرآیند مطالعه و اجرای طرح “دوام” توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و با همکاری آژانس توسعه همکاری‌های کشور سوئیس از سال ۱۳۸۴ با هدف تشکیل گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله و امدادرسانی بهینه به افراد آسیب‌دیده در ساعت‌های اولیه بعد از بحران و تا رسیدن نیروهای دولتی آغاز شد.
از سال ۱۳۹۴ با مصوبه شورای ستاد راهبری محله، یکی از خانه‌های یازده‌گانه سرای محلات شهر تهران به طرح دوام و آتش‌نشان داوطلب(که توسط سازمان آتش‌نشانی انجام شده است.) اختصاص یافت. این خانه با نام خانه دوام و ایمنی، تشکلی مردمی و داوطلبانه در سرای محله است که در راستای تأکید و تمرکز هماهنگی¬ها در حوزه ارتقا و حفظ آمادگی و ایمنی شهر و شهروندان در مواجهه با حوادث در سطح محله فعالیت می‌کند.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران