پروژه سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله

توضیح پروژه:

سامانه های تخمین سریع خسارت و تلفات (Quick Damage and Loss Estimation-QDLE) به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم (Decision Support System-DSS) در مدیریت بحران های طبیعی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. این سامانه ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی و مدل های تخمین سریع، برآوردهای اولیه (خسارات ساختمانی، آسیب شریان های حیاتی، تلفات، مصدومان، پناهجویان، امکانات مورد نیاز، زمان بازگشت به کار و …) را بلافاصله پس از وقوع حادثه تا پیش از انجام ارزیابی های دقیق تر، در اختیار مدیران بحران قرار می دهد.
با توجه به آنکه منابع در دسترس نهادهای مسئول در زمان پاسخ و مقابله با بحرانهای ناشی از وقوع زلزله محدود است، در صورتی که این منابع به نحو مناسبی تخصیص نیابند، مدیریت بحران به نحوی بهینه و مطلوب صورت نخواهد گرفت. لذا ارزیابی و تخمین با دقت مناسب از خرابیهای رخ داده در اثر وقوع زلزله در به عنوان یکی از اطلاعات اولیه مورد نیاز، در اولین ساعات حادثه می تواند موجب مدیریت مناسب تر بحران و به کار گیری بهینه منابع گردد. همچنین با استفاده از این سامانه ها می توان پیش از وقوع زلزله با شبیه سازی سناریوهای مختلف زلزله و برآورد تخمین از خسارات و تلفات، اقدامات دقیقتری در فاز آمادگی به انجام رساند.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران