پروژه برنامه فعال‌سازی مرکز عملیات اضطراری شهر تهران (EOC)

توضیح پروژه:

مدیریت حوادث در هر شهری مستلزم داشتن سامانه پایش و کنترل حوادث، سیستم اطلاع رسانی و هشدار به موقع در زمان وقوع حوادث و هم چنین مرکزی برای هماهنگی و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه حادثه می باشد. این مجموعه در واقع همان مرکز عملیات اضطراری یا همان EOC می باشد که سه وظیفه اصلی اشاره شده را به عهده دارد. در واقع این مرکز با در دست داشتن اطلاعات و منابع به طور متمرکز و داشتن ابزار کافی برای ارتباطات به موقع و مؤثر در شرایط فوریت در تصمیم گیری، اولویت بندی، هماهنگ کردن نهادهای پاسخگو؛ پشتیبانی نیروها، حضور مؤثر پاسخگوها و انتقال اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
با توجه به تأمین زیرساخت های لازم در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تدوین پروتکل های اجرایی فرآیندهای دریافت، پردازش و انتقال اطلاعات، تعیین سطوح حادثه، هشدار اولیه، چگونگی مدیریت و هماهنگی درون و بین سازمانی ضروری در برنامه حاضر محقق گردید. در این برنامه پروتکل‌های زیر تدوین و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

پروتکل دریافت داده و تولید اطلاعات
پروتکل شناخت مخاطرات و پایش مخاطرات
پروتکل توزیع اطلاعات ناشی از حادثه به سطوح مختلف مدیریت و فرماندهی
طراحی الگوی سطح بندی حادثه
پروتکل اطلاع رسانی و هشدار
پروتکل هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی
پروتکل فعال سازی اتاق عملیات شهر تهران

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران