دوره تربیت مربی مدیریت بحران

شرایط دوره:

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران