برنامه کاهش خطرپذیری محلات شهر تهران

توضیح پروژه:

در این طرح با توجه به تفاوت در نوع مخاطرات، میزان خطرات، میزان آسیب‌زایی آنها و ظرفیت‌های موجود برای مقابله با آنها در محلات مختلف شهر تهران، ارزیابی خطر و برنامه‌ریزی برای کاهش آن در مقیاس محله‌های شهر تهران انجام شده است.
در این برنامه بر اساس مدل بومی طراحی‌شده، به سوال‌های زیر پاسخ داده شده است:

  • مخاطرات شهر تهران به تفکیک هر محله کدامند؟
  • آسیب پذیری‌ها و ظرفیت‌های شهر تهران به تفکیک هر محله چگونه است؟
  • میزان خطرات و اولویت‌بندی آنها به تفکیک محلات شهر تهران چگونه است؟
  • اقدامات کاهش خطرپذیری شهر تهران در مقیاس محله‌ای کدامند؟

مدل برنامه‌ریزی حاضر، یک مدل کاملا بومی است که با تلفیق لایه‌های اطلاعاتی محلات از یک طرف و کسب نظرات ذی‌نفعان محلی از طرف دیگر می تواند دقیق‌ترین وضعیت خطر پذیری محلات شهر تهران را آن هم در سطح بلوک‌های جمعیتی مشخص نماید. همچنین فرایند برنامه‌ریزی این طرح نیز به صورت کاملا مشارکتی و با حضور ذی‌نفعان محلی اعم از مسئولین دستگاه های مختلف و نمایندگان مردم و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران