مدارک آموزشی آقای سیروس جوکار

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰